AQUA CONDITIONER VITAMIX

AQUA CONDITIONER VITAMIX

اين محصول از شركت ADA، مكملي از انواع ويتامين ها بوده كه ماهيان آکواریوم را در شرايط ايده آل و سالم نگه مي دارد. همچنين باعث كاهش استرس ماهيان در زماني كه تازه به تانك آكواريوم اضافه شده اند مي شود.
  

تعداد بازدیدکنندگان 334299 نفر