غذای پلیت سیچلایدهای کوتوله آزو

غذای پلیت سیچلایدهای کوتوله آزو

 

0
تعداد
  
3

غذای پلیت سیچلایدهای کوتوله آزو

مناسب برای تمامی ماهیان خانواده سیچلاید های کوچک و کوتوله

تولید شده توسط بیوتکنولوژی پیشرفته ترین

 طراحی و توسعه توسط مواد طبیعی به دقت انتخاب شده برای تغذیهمتعادل

دارای ترکیبات اسپیرولینا و کاروتنوئید که افزایش رنگ بدن و سیستمایمنی ماهی را تقویت می کند.

دارای فن آوری جدید ترکیبات که شامل مقدار استاندارد گلوکان برایارائه بهترین کیفیت می باشد


  

تعداد بازدیدکنندگان 10012 نفر