قیمت ماهی ، ماهی آب شور ،قیمت ماهی آب شور ،امپرور اسنپر

امپرور اسنپر

امپرور اسنپر در جوانی با خطهای مشکی هستند اما به مرور و رسیدن بهسایز بالغ رنگ این خط ها به قرمز تغییر می کند.رشد این ماهی از پنتر گروپر نیزبیشتر است پس در این ماهی نیز روش غذا دهی صحیح را انجام دهید.در ضمن به دلیل تحرکزیاد این  ماهی  با غذای زیاد حجم فضولات نیز بسیار بالا میرودو کم کم  شرایط آب را به هم می زند.اینماهی قابلیت رشد تا 116 سانتی متر را داراست.

  

تعداد بازدیدکنندگان 573161 نفر