لیتراژ آکواریوم : *
نوع آکواریوم : *
نوع صخره : *
حجم صخره موجود در آکواریوم(کیلوگرم) : *
قدرت واتر پمپ آکواریوم (L/H لیتر بر ساعت) *
حجم موارد بیولوژیکی : *
تجهیزات داخل بیولوژیک :
نوع غذای مصرفی برای ماهیان :
محلول هایی که به صورت هفتگی استفاده می کنید : *
میزان روشن بودن نور آکواریوم در طول روز :
در طول روز چند وعده با ماهیان غذا می دهید؟ *
ظرف اسکیمر را به طور معمول هر چند وقت یک بار تمیز می کنید ؟
حجم جلبک بر روی ماسه و شیشه و صخره شما به چه صورت است ؟
عکس آکواریوم : *
عکس قسمت بیولوژیک : *
توضیحات اضافه : *

نتیجه تست NH3 , NH4 : *
نتیجه تست NO2 : *
نتیجه تست NO3 :
نتیجه تست PH : *
نتیجه تست KH : *
نتیجه تست PO4 :
نتیجه تست Ca :
غلظت نمک :
دمای آکواریوم :
تعداد ماهیان درون آکواریوم : *
تعداد مرجان های درون آکواریوم : *

نام و نام خانوادگی :
آدرس ایمیل : *
شماره همراه : *